tochucchicuc

  

     Cơ quan Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình tỉnh có Chi cục Trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình do Sở Y tế quyết định bổ nhiệm.

     Phó Chi cục trưởng là người giúp cho Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành những hoạt động của Chi cục DS - KHHGĐ

    Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có 03 phòng chức năng bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính - Kế hoạch tài vụ, Phòng Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, Phòng Truyền thông và 11 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn 08 Huyện, 01 Thành phố và 02 Thị xã.

     Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình: 16 cán bộ, trong đó có 13 biên chế và 03 Hợp đồng 68.

    Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Uỷ ban nhân dân các huyện - thành phố.

     Biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình từ 5 đến 6 biên chế nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế của tỉnh giao cho Sở Y tế.

     Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

 29508

Trang web hiện có:
37 khách & 0 thành viên trực tuyến