Điện thoại : 0973 610 139

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Phòng Truyền thông - Giáo dục là bộ phận chuyên môn thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

            - Tham mưu giúp Lãnh đạo Chi cục trong công tác Truyền thông - Giáo dục về DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh

            - Tiếp nhận, phân phối và nhân bản sản phẩm truyền thông của Trung ương theo qui định. Nghiên cứu vận dụng kế hoạch, thông điệp, tài liệu truyền thông của Trung ương, đề ra kế hoạch, nội dung, hình thức và biện pháp truyền thông vận động cụ thể phù hợp với các nhóm đối tượng.

            - Chủ trì, phối hợp với phòng DS - KHHGĐ xây dựng kế hoạch và báo cáo chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ hàng năm

            - Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông thường xuyên về thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ; chủ trì phối hợp thực hiện " Ngày Dân số Thế giới ", " Ngày Dân số Việt nam "

   - Xây dựng phối hợp tổ chức thực hiện tốt ký kết hợp đồng trách nhiệm và đánh giá rút kinh nghiệm với các Sở, Ban ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể. Tăng cường đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng hóa nội dung, lồng ghép các hoạt động truyền thông; phổ biến các mô hình hoạt động hiệu quả về dân số.

   - Phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo, tổ chức tư vấn SKSS vị thành niên, thanh niên trong nhà trường và các sinh hoạt ngoại khóa

   - Tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động truyền thông cấp huyện, xã và các hoạt động chiến dịch

            - Thực hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao29508

Trang web hiện có:
63 khách & 0 thành viên trực tuyến