TC1

  Điện thoại : 0793 821 647 

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch & Tài vụ là phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về kế hoạch, tài chính, thống kê, tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về dân số - kế hoạch hoá gia đình. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1- Công tác tổ chức:

            -Tham mưu cho Chi cục trưởng xây dựng qui hoạch cán bộ, quản lý công tác tổ chức của Chi cục trình Giám đốc Sở Y tế.

            - Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ giữa Sở Y tế và các ngành.

 2- Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

            - Xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý chuyên ngành…

            - Tham mưu cho Chi cục trưởng trong việc xét chuyển ngạch, nâng lương của công chức, viên chức theo quy định.

            - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức và hướng dẫn đánh giá, bổ sung lý lịch hằng năm cho cán bộ công chức, viên chức.

            - Giúp Chi cục trưởng giải quyết chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, chế độ nghỉ hưu, mất sức thôi việc và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến cán bộ. công chức, viên chức theo qui định.

            - Tổ chức, quản lý các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên.

 3- Công tác hành chính, quản trị

            - Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn ( đi, đến ), điện báo, thư từ, sách báo, tài liệu… quản lý, sử dụng con dấu và bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng qui định pháp luật; sao chụp tài liệu chuyển đến các phòng, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

            - Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của nhà nước.

            - Thẩm định các văn bản về nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình lãnh đạo ký phát hành.

            -  Giúp Chi cục trưởng quản lý, điều hành, sử dung các nguồn ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ chính sách theo qui định hiện hành với tinh thần chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm theo nha nước qui định

 4- Công tác kế hoạch, tài vụ

            - Giúp lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu trong từng giai đoạn phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; xây dựng kế hoạch năm năm, hằng năm, chương trình mục tiêu các đề án, dự án của Chi cục, kèm thao dự trù kinh phí trình Sở Y tế phê duyệt.

 5- Thục hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao29508

Trang web hiện có:
56 khách & 0 thành viên trực tuyến