Điện thoại : 0793 612 391

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Phòng Dân số và Kế hoạch hóa gia đình là phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy mô dân số, kế hoạch hóa gia đình và quản lý phương tiện tránh thai. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

            - Tổng hợp, xử lý, thẩm định phân tích số liệu thống kê hàng tháng, quý, năm, định kỳ năm năm và mười năm; cung cấp số liệu thống kê về DS-KHHGĐ, giúp Lãnh đạo kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện toàn ngành.

            - Giúp lãnh đạo Chi cục hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, luật pháp của Nhà nước về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

         - Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ thuộc thẩm quyền của Chi cục.

            - Giúp lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản nghiệp vụ chuyên môn về công tác DS-KHHGĐ của tỉnh cà xây dựng, triển khai thực hiện tốt các đề án, mô hình được giao.

            - Xây dựng các văn bản ký kết hợp đồng với Trung tâm Chăm sóc SKSS thực hiện kỹ thuật và quản lý chất lượng dịch vụ KHHGĐ

            - Phân phối và cung cấp phương tiện tránh thai đến cơ sở định kỳ và phục vụ cho các chiến dịch kịp thời đầy đủ theo yêu cầu kế hoạch. Triển khai rộng rãi tiếp thị phương tiện tránh thai, đồng thời quản lý tốt công tác hậu cần phương tiện tránh thai qua hệ thống thông tin L-mis.

            - Phối hợp phòng Truyền thông - Giáo dục hướng dẫn, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cơ sở theo chương trình dự án được giao.

            - Thục hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao29507

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến